Kategori: Genel

Hakimin Yasaklılığı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir davaya bakan hakimin davaya bakmasına engel teşkil edecek haller iki başlık altında toplanmıştır. Hakimin yasaklılığı hali söz konusu olabileceği gibi belirli hallerde hakimin …

Eski Hâle Getirme Nedir?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun altıncı bölümünde eski hale getirme müessesesi ikinci ayrım olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu 95. madde metninde talep hususunu düzenlemiştir. “Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya …

İcra Takibinin Kesinleşmesi

İlamsız Takipte Borcun Kesinleşmesi Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi …

Basiretli Tacir Kimdir?

Türk Ticaret Kanununa göre tacir, bir ticarî işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir. Bunun dışında, bir ticarî işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtaları …