İcra Takibinin Kesinleşmesi

İlamsız Takipte Borcun Kesinleşmesi

Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir.

Ödeme emrini tebliğ alan kişi böyle bir borcu olmadığını yahut takibe konu borcu ödediğini düşünüyorsa ödeme emrine itiraz edebilir. Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen icra müdürlüğüne yapılır. Ancak borçlu takibin başlatıldığı yerden başka bir yerde ise takibe başka bir icra dairesi aracılığı ile de itiraz edilebilir. Bu durumda borçlu bulunduğu yere en yakın icra müdürlüğüne giderek nöbetçi icra dairesine itiraz dilekçesini teslim eder ve itiraz evrakı nöbetçi icra müdürlüğü tarafından ait olduğu icra dairesine gönderilir.

İcra Takibinin Kesinleşmesi 1

İcra dairesine sunulan aynı dilekçede hem icra dairesinin yetkisiz olduğuna hem de takibe konu yapılan borca itiraz edilebilir. Eğer borca itirazın yanı sıra icra takibinin yapıldığı yere de itiraz edilecek ise yetki itirazı borca itiraz ile birlikte yapılmalıdır.

Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borca itirazda borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. İtiraz ile birlikte takip durur. Alacaklı, borçlunun itirazını bertaraf etmek ve alacağının tahsili için icra işlemlerine devam etmek için İcra Mahkemesi’nde altı ay içinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde bir yıl içinde itirazın iptali davası açmalıdır. Bu süre borca itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliği ile başlar.

İlamlı Takiplerde Kesinleşme Süresi

İcra Takibinin Kesinleşmesi 2

İlama bağlanmış bir alacağa, ilamsız takipten farklı olarak itiraz edilemez. Borçlu, ancak belli şartlarda “borcun ödenmesi, borcun ertelenmesi, alacağın zamanaşımına uğramış olması” gibi nedenlerle icra emrinin tebliğden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını isteyebilir. İtirazdan farklı olarak geri bırakma talebiyle takip kendiliğinden durmaz. Eğer icra emrinin tebliğinden sonra ödeme, erteleme, zamanaşımı durumları ortaya çıkmışsa, geri bırakma istemi süreye bağlı değildir. İlamsız takipten farklı olarak burada takibin durdurulması için mahkeme kararı gerekmektedir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Takiplerde Kesinleşme Süresi

İcra Takibinin Kesinleşmesi 3

Borçlu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 5 günlük süre içinde borca, yetkiye ve imzaya itiraz edilebilecektir, ancak imzaya itiraz diğer itirazlardan farklı olarak açıkça ve ayrıca yapılmalıdır, aksi halde geçerli bir imzaya itiraz söz konusu olmayacaktır.

Borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 günlük itiraz süresinin yanında ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 günlük ödeme süresi vardır, borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde borcu ve takip giderlerini ödememesi üzerine, borçlunun mallarının haczi alacaklı tarafından istenebilecektir.

Yasal Uyarı: Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. T.C. Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemelerine bağlı olarak hiçbir şekilde reklam, teklif, hukuki görüş amacı gütmez. Bu bilgilerin ulaşması hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. Bu sitenin ziyaret edilmesi yukarıdaki şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Cevap Bırakın