Dava Dilekçesinde Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda madde 119 dava dilekçesinin zorunlu unsurlarını düzenlemiştir. Kanun koyucu madde metninde dava dilekçesi verildikten sonra eksikliğinin tamamlanması imkanı bulunan unsurlar ile dava açılırken mutlaka dilekçede yer alması gereken unsurları hususi olarak düzenlemiştir.

Dava Dilekçesinde Zorunlu Unsurlar Nelerdir? 1

Madde metninde;

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar başlığı altında sayılmıştır.

Davanın tarafları gerçek kişiler ise bu kişilerin adı, soyadı ve adresleri; tüzel kişi ise tüzel kişinin türü, unvanı ve adresi dava dilekçesinde belirtilmelidir. Davanın tarafları dava ve sunulan dilekçe bakımından zorunlu unsur kabul edilmekle sunulacak dilekçede tarafların usulüne uygun bir biçimde bildirilmesi zaruridir. Burada eksik bildirilen husus daha sonra tamamlandığında davanın taraflarını değiştirme sonucunu doğuracaksa 119 madde hükmünden değil 124 hükümlerinden yararlanmak ve bu madde hükmüne göre dilekçe sunulması gerekecektir.

Kanun koyucu dava açan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının dilekçede yer almasını zorunlu unsur olarak belirlemiştir. Davacı gerçek kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dava dilekçesinde belirtilmelidir. Davacının yabancı olması halinde ise yabancı kimlik numarasının dilekçede bulunması gerekmektedir.

Dava açmak isteyen kişi bizzat kendisi başvuruda bulunabileceği gibi bir temsilci yahut vekil vasıtası ile de davasını ikame edebilecektir. Bu ihtimalde kanuni temsilci yahut vekilin adı, soyadı ve adres bilgilerinin de dilekçede yer alması gerekmektedir. Davacı bizzat kendisi, kanuni temsilcisi yahut vekili aracılığı ile dava açtığında dava dilekçesinde davayı ikame eden kişinin, eğer bu bir tüzel kişi ise imzaya yetkili kişinin imzasının bulunması zorunlu unsurlar arasında yer almaktadır.

Dava açan kişinin dava dilekçesinde bu dava ile ulaşmak istediği neticeyi açıkça bildirmiş olması gerekmektedir. Dava dilekçesinde bu unsurun eksik bildirilmiş, açıkça ifade edilmemiş olması halinde birçok emsal yargı kararında görüldüğü üzere davacıya bir haftalık kesin süre verilecek ve bu süre içinde eksiklik giderilmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir. Bu halde davacının dava açmakla elde etmek istediği neticeyi hiçbir açıkça bildirmesi davanın görülebilmesi için zorunlu bir unsurdur.

Dava Dilekçesinde Zorunlu Unsurlar Nelerdir? 2

Davacı, madde metninde yer alan davacı ile davalının adı, soyadı ve adreslerini, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adreslerini, açık bir şekilde talep sonucunu usule uygun bir biçimde bildirmediği takdirde dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurların eksikliği nedeniyle Mahkeme davacıya 1 haftalık kesin süre verecek ve bu süre içinde eksiklik giderilmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir. Mahkemece bu süre kanunda öngörüldüğünden eksik ya da fazla olarak belirlenemeyecektir.

Yine davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası dilekçede yer almadığı takdirde aynı sonuç doğacaktır. Bu kısımda sayılan unsurların herhangi birinin ya da birkaçının eksikliği halinde, bu eksiklik verilen süreye rağmen tamamlanmazsa davanın esasen incelemesi dahi yapılmaksızın açılmamış sayılması ile sonuçlanacaktır.

Taraflar arasında yahut çekişmesiz yargıya konu işlerde yapılacak yargılamada dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlarda eksiklik bulunması yargılamanın sağlıklı yürümesine engel teşkil edecektir. Bu halde yargılamayı başlatan ve yargılama boyunca yargılamanın seyrinde en önemli argüman olan dava dilekçesinin özenli ve kanun koyucunun aradığı şartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. T.C. Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemelerine bağlı olarak hiçbir şekilde reklam, teklif, hukuki görüş amacı gütmez. Bu bilgilerin ulaşması hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. Bu sitenin ziyaret edilmesi yukarıdaki şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Cevap Bırakın